Аудит в АПК (Бондар М. І.)

auditБондар М. І. Аудит в АПК DOC

Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 188 с.

Підготовлено відповідно до програми навчання бакалаврів економічних вузів аграрного спрямування з урахуванням чинних нормативно-правових актів та практики аудиторської діяльності в Україні. У посібнику викладено основні теоретичні положення створення та організації аудиторської діяльності в Україні з урахуванням міжнародної аудиторської практики. В посібнику розглянуто основні положення та методичні підходи до проведення аудиту фінансової звітності підприємств АПК із врахуванням галузевих особливостей. До кожної теми визначено основні запитання для самоконтролю рівня знань теоретичного матеріалу дисципліни.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аудиторів, бухгалтерів та керівників підприємств.

ЗМІСТ

Передмова 3
Тема 1. Суть, предмет та метод аудиту 5
1.1. Суть аудиту. Історичні аспекти становлення і розвитку
аудиту 5
1.2. Види аудиту 11
1.3. Мета і основні завдання аудиту. Функціональні завдання аудиту 15
1.4. Предмет, об’єкт та метод аудиту 17
Тема 2. Організація аудиторської діяльності в Україні 22
2.1. Нормативна база регулювання аудиту в Україні 22
2.2. Організація і регулювання аудиторської діяльності в Ук-раїні 24
2.3. Аудиторські фірми та порядок їх створення.
Порядок сертифікації та реєстрації аудиторів
і аудиторських фірм 27
2.4. Права та обов’язки аудиторів і аудиторських фірм 33
2.5. Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм 34
2.6. Основні принципи професійної етики і поведінки ауди-
торів 39
Тема 3. Порядок підготовки та методика проведення аудиту 44
3.1. Сутність та структура договорів на проведення аудиту 44
3.2. Документальне оформлення аудиту 47
3.3. Аудиторські докази та їх суть. Порядок одержання ауди-
тором аудиторських доказів 51
3.4. Відношення аудиторів до початкових залишків на рахун-
ках бухгалтерського обліку 54
3.5. Вибіркова перевірка в аудиті 55
3.6. Використання основним аудитором результатів роботи
інших аудиторів та фахівців 61
3.7. Помилки та шахрайство в аудиті 64
Тема 4. Аудиторський ризик та оцінка системи
внутрішнього контролю 72
4.1. Суть аудиторського ризику 72
4.2. Суттєвість в аудиті та її взаємозв’язок з аудиторським
ризиком 77
4.3. Оцінка системи внутрішнього контролю і внутрішнього
аудиту на підприємстві 81
Тема 5. Планування аудиту 92
5.1. Мета та техніка планування аудиту 92
5.2. Загальний план аудиту 96
5.3. Програма аудиту 97
Тема 6. Аудит активів та пасивів підприємств АПК 99
6.1. Загальний огляд бухгалтерської звітності підприєм-
ства 99
6.2. Етапи аудиторської перевірки 100
6.3. Аудит касових операцій 101
6.4. Аудит банківських операцій 106
6.5. Аудит наявності та руху матеріальних запасів 109
6.5.1. Аудит наявності та стану збереження матеріаль-
них запасів 109
6.5.2. Аудит надходження матеріальних запасів 111
6.5.3. Аудит переміщення і вибуття матеріальних
запасів 113
6.6. Аудит наявності та руху основних засобів 115
6.7. Аудит виробничої діяльності підприємств АПК 123
6.7.1. Аудит виробництва продукції рослинництва 124
6.7.2. Аудит виробництва продукції тваринництва 125
6.7.3. Аудит промислових виробництв 126
6.8. Аудит розрахункових операцій 128
6.8.1. Аудит розрахунків з оплати праці 128
6.8.2. Аудит розрахунків з бюджетом 132
6.8.3. Аудит розрахунків з органами соціального
страхування 134
6.9. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками 135
6.10. Аудит капіталу підприємств АПК 138
6.11. Аудит фінансових результатів підприємств АПК 140
Тема 7. Оцінка фінансової звітності підприємств АПК 146
7.1. Сутність та загальні принципи оцінки фінансового
стану підприємства 146
7.2. Аудит ліквідності та платоспроможності 150
7.3. Аудит фінансової стійкості 153
7.4. Аудит ділової активності та ефективності використання
активів 156
7.5. Аудит рентабельності 159
7.6. Особливості проведення аудиту в комп’ютерному
середовищі 161
Тема 8. Завершення аудиту, підготовка та складання
аудиторського звіту 167
8.1. Аудиторський висновок та його види 167
8.2. Особливості складання спеціальних аудиторських
висновків 176
Список використаної літератури 182

Завантажити