Бухгалтерський облік (Верига Ю.А.)

byhoblikВерига Ю.А. Бухгалтерський облік PDF

Навч. пос. / За заг. ред. Вериги Ю.А. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 396 с.
ISBN 978-966-364-708-1

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи бухгалтерського обліку та методика обліку основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових та поточних
фінансових інвестицій, запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів, власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства, а також питання основ побудови змісту та методики складання фінансової звітності на діючих законодавчих та нормативно-правових актів.
Посібник призначено для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу студентами вищих навчальних закладів. Він може бути корисним також слухачам курсів підвищення кваліфікації, учням коледжів та технікумів, бухгалтерам, фінансистам, економістам, менеджерам, а також усім, хто цікавиться загальною методикою бухгалтерського обліку на підприємстві.

Основи теорії бухгалтерського обліку
Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
Загальні поняття про облік та його роль у системі управління
Види господарського та бухгалтерського обліку
Функції бухгалтерського обліку та вимірники, що в ньому використовуються
Об’єкти і предмет бухгалтерського обліку
Метод бухгалтерського обліку та його елементи
Бухгалтерський баланс
Поняття балансу, його значення та використання в управлінні
Побудова балансу
Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями
Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Поняття про рахунки, їх побудова
Активні та пасивні рахунки, порядок запису на них
Рахунки синтетичного і аналітичного обліку
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
План рахунків бухгалтерського обліку
Подвійний запис та кореспонденція рахунків
Прості та складні бухгалтерські проводки, суть і значення подвійного запису
Взаємозв’язок між рахунками і балансом, узагальнення даних поточного обліку
Методологічні основи обліку кругообігу об’єктів бухгалтерського обліку
Плани практичних занять
Оцінювання та калькуляція
Суть і значення оцінки у бухгалтерському обліку
Види оцінки та види вартості, принципи оцінки об’єктів обліку
Поняття про калькулювання та собівартість, види витрат і види собівартості
Методи калькулювання та види калькуляцій
Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку
Документація, її суть і значення, вимоги до змісту та оформлення документів
Класифікація бухгалтерських документів та організація документообігу
Інвентаризація, її значення, види та порядок проведення
Регістри бухгалтерського обліку, техніка облікової реєстрації
Форми бухгалтерського обліку, характеристика облікового циклу підприємства
Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку
Облікова політика підприємства
Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань
Облік необоротних активів
Класифікація, критерії визнання та оцінка основних засобів
Документування та облік руху основних засобів
Порядок нарахування та облік амортизації основних засобів
Поняття та облік інших необоротних матеріальних активів
Поняття та облік нематеріальних активів
Розкриття інформації у фінансовій звітності
Облік запасів
Поняття, класифікація та оцінка запасів
Документування та облік руху виробничих запасів
Порядок формування виробничої собівартості та облік готової продукції
Документування та облік руху товарів
Узагальнення інформації у фінансовій звітності
Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості
Документування та облік касових операцій
Документування та облік коштів на рахунках у банках та інших грошових коштів
Класифікація та оцінка поточної дебіторської заборгованості
Облік поточної дебіторської заборгованості
Узагальнення інформації у фінансовій звітності
Облік фінансових інвестицій
Класифікація та оцінка фінансових інвестицій
Облік фінансових інвестицій.
Розкриття інформації у фінансовій звітності
Облік власного капіталу
Поняття та складники власного капіталу
Порядок формування та облік статутного капіталу
Облік пайового, додаткового та резервного капіталу
Розкриття інформації у фінансовій звітності
Облік зобов’язань
Поняття зобов’язань та їх класифікація
Облік довгострокових зобов’язань
Поняття та класифікація поточних зобов’язань
Облік поточних зобов’язань
Облік забезпечень
Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
Поняття та структура заробітної плати
Облік поточних зобов’язань за розрахунками з оплати праці
Облік поточних зобов’язань за розрахунками зі страхування
Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінансових результатів та фінансова звітність
Облік витрат діяльності
Поняття та класифікація витрат
Облік витрат операційної діяльності
Облік витрат фінансової та інвестиційної діяльності
Розкриття інформації у фінансовій звітності
Облік доходів і фінансових результатів
Критерії визнання та класифікація доходів
Облік доходів діяльності підприємства
Облік фінансових результатів
Фінансова звітність
Поняття та мета фінансової звітності
Склад, форми та порядок подання фінансової звітності
Побудова та порядок складання форм фінансової звітності

Завантажити