Ділова українська мова (Красюк В.Л.)

Видання друге, виправлене і доповнене, Черкаси – 2002. — 145 с.

У посібнику подано основні теоретичні відомості з ділового українського мовлення, висвітлено питання правопису та загальні мовні правила
Практичні вправи та завдання допоможуть систематизувати, поглибити та перевірити знання, набуті в процесі вивчення курсу
Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації. Може бути корисним організаторам навчання персоналу, практичним працівникам

Зміст

Вступ
Розділ І. Базовий конспект лекцій з курсу Ділова українська мова
Поняття літературної мови. Мовна норма
Поняття стилю та жанру української літературної мови
Найважливіші риси, які визначають офіційно-діловий стиль
Поняття про документ. Спільні риси документів
Класифікація документів. Формуляр документа
Основні вимоги до мовлення
Особливості оформлення тексту документа
Вимоги до тексту документа
Оформлення сторінки
Власне українська та іншомовна лексика офіційно-ділового стилю
Синоніми та пароніми в діловому мовленні
Терміни та їх місце в діловому мовленні
Вибір граматичної форми іменників у офіційно-діловому стилі
Числівники в діловому мовленні. Запис цифрової інформації
Зв’язок числівників з іменниками
Займенники в діловому мовленні
Дієслово та його форми в офіційно-діловому стилі
Особливості синтаксису писемного мовлення
Вибір прийменника в діловому тексті
Вставні слова і словосполучення в діловому тексті
Орфоепія і культура усного мовлення
Правила оформлення бібліографії
Документи щодо особового складу
Довідково-інформаційні документи
Обліково-фінансові документи
Господарсько-договірні документи
Організаційні документи
Розпорядчі документи
Розділ II. Довідник з правопису та пунктуації у схемах
Правопис префіксів
Вживання апострофа
Вживання м’якого знака
Зміни приголосних при словотворенні
Подвоєння й подовження приголосних
Спрощення в групах приголосних
Вживання великої літери
Правопис слів іншомовного походження
Правопис складних іменників
Правопис закінчень іменників чоловічого роду II відміни
у родовому відмінку однини
Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен
у кличній формі та звертаннях
Правопис складних прикметників
Відмінювання числівників
Правопис прислівників
Правопис часток
Правопис частки не з різними частинами мови
Засоби милозвучності слова
Написання в лапках і без лапок
Пунктуація. Тире між підметом і присудком
Однорідні члени речення
Розділові знаки при однорідних членах речення
Розділові знаки в реченні з узагальнюючими словами при однорідних членах
Розділові знаки при відокремлених членах речення
Розділові знаки при звертанні
Розділові знаки в складносурядних реченнях
Розділові знаки в складнопідрядних реченнях
Розділові знаки в складних безсполучникових реченнях
Розділові знаки в реченнях з прямою мовою
Розділові знаки при цитатах
Розділ III. Вправи і завдання для практичних, самостійних і контрольних занять
з усіх розділів курсу в 15 варіантах
Правопис префіксів
Вживання апострофа, м’якого знака
Зміни приголосних при словотворенні
Вживання великої літери
Правопис слів іншомовного походження
Правопис складних іменників, прикметників
Відмінювання, правопис та вживання числівників
Синоніми і пароніми в діловому мовленні
Терміни в діловому мовленні
Правопис прислівників
Правопис частки не з різними частинами мови
Літературна вимова. Наголос
Пунктуація. Розділові знаки в простому та складному реченні
Переклад з російської мови на українську мову
Відредагувати речення та записати правильні варіанти
Класифікація документів
Рекомендована література

Завантажити